Vision och Värdegrund

Kristianstads ridsällskap

Vision

Kristianstad Ridsällskap strävar efter att vara den familjära ridskolan. Att vara en familj innebär att vi stöttar och lyfter varandra, samtidigt som vi sätter gränser och visar respekt. Vi ser varandra och hjälps åt. Vårt engagemang för hästar och alla våra medmänniskor är vår drivkraft.

Viktiga områden för oss på Kristianstad Ridsällskap är att vi har en jämställdhet i vår verksamhet, och att vi jobbar aktivt med integration. Vårt främsta fokus är barn och ungdomar och att jobba för en förbättrad livskvalitet och folkhälsa. Vi vill skapa möjligheter för personer med olika funktionsnedsättningar till en aktiv fritid och att vara delaktiga i ridsporten och föreningslivet. Vi försöker bidra till att ge barn, ungdomar, vuxna och personer med olika funktionsvariationer en aktiv fritidssysselsättning samt möjligheten att aktivt engagera sig i klubbens verksamhet.

Vi har en ständigt pågående kompetensutveckling hos oss, på de sätt som anses lämpliga för respektive person. Vi samarbetar gärna med andra föreningar, inom både ridsport och andra sporter eller intressenter för att utveckla både oss själva och andra, och skapa möjligheter för gemenskap. Vi vill bibehålla en stark ”vi-känsla” och öka gemenskapen både i och mellan ridgrupperna i alla ålderskategorier. Föräldrar ska känna att ridskolan är en trygg och säker plats för deras barn och ungdomar. Ridskolan strävar också efter att vara ett föräldrastöd när det finns ett ökat behov för det.

Vi erbjuder en god ridverksamhet på alla nivåer inom Svenska Ridsportsförbundets godkända discipliner och föreningen har skapat en anläggning med varierade aktivitetsytor för att ge fler möjlighet att upptäcka tjusningen med ridsporten.


Föreningen arbetar för att:

 • Motarbeta användning av alkohol, narkotika och doping.

 • Bekämpa rasism, mobbning, diskriminering genom att arbeta med frågor om alla människors lika värde.

 • Använda FNs konvention om barns rättigheter och FNs konvention om personer med funktionsnedsättningars rättigheter.

Föreningen försöker aktivt komma på nya lösningar för att göra så lite klimat- och miljöpåverkan som möjligt. Vi vill bevara landsbygden och ge fler en möjlighet att uppleva landsbygden.

 • Vi använder lokalproducerat foder till hästarna. När vi har ridläger köper vi till viss del lokalproducerad mat.

 • Vi pantar burkar och returflaskor som ungdomssektionen samlat in och visar därmed att det lönar sig att panta.

 • Vi källsorterar så mycket som möjligt.

 • Vi köper miljövänlig energi.


Värdegrund

 • Vi ger en hjälpande hand där det behövs

 • Vi respekterar, stöttar och lyfter varandra

 • Vi tar ansvar för våra hästar och agerar om vi ser att hästen far illa

 • Vi tar ansvar för både vår egen och hästens hälsa och säkerhet

 • Vi står upp när något är orätt

 • Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö


Välkomna!
Kristianstad ridsällskap